-Fascije sačinjavaju široku lepezu telesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum... Većina ovih tkiva potiče od mezoderma koji još tokom embrionalnog razvoja započinje specifični pokret spiralnog uvrtanja tj. skupljanja i razvlačenja (coiling or rolling movement). Od njega započinju nasledni mikropokreti tj. motilitet koji su toliko bitni kod mnogobrojnih osteopatskih tehnika u dijagnozi i tretmanu.
- Fascije se nalaze na svakom nivou tela i čine osnovni element
ljudske fiziologije. Služe kao prva linija naše odbrane i funkcionišu nezavisno od CNS-a što je još jedan od razloga zašto ih zovu Periferni mozak.
- Sa mehaničke tačke gledišta fascije su organizovane u lance i slojeve sa ciljem odbrane tela od restrikcija-ograničenja. Kada restrikcije pređu određeni prag tolerancije fascije odgovaraju tako što modifikuju svoj viskoelasticitet, menjajući kolagenska vlakna i transformišući zdrave fascijalne lance u promenjene-patološke lance.
- Fascije pamte svaku traumu koja dovodi do promene motiliteta. Kroz senzitivnost treniranih ruku, možemo da percipiramo pokrete na mikronivou i na taj način detektujemo poremećaje motiliteta, što nam otkriva istoriju bolesti pacijenta.

Razne terapijske tehnike, koje su prilagođene svakom pacijentu u stanju su da povrate normalan motilitet. Na taj način fascijalni poremećaji mogu biti prevaziđeni, čime se omogućava telu da povrati normalne fiziološke funkcije... Iz ovog razloga možemo reći da se zdravlje svake osobe velikim delom reflektuje na fascijama.